Regulamin

REGULAMIN

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. „4D Apartamenty” użyte w umowie najmu oraz Regulaminie oznacza przedsiębiorcę pod nazwą 4D Apartamenty Dariusz Dmowski z siedzibą w Gdyni 81-509 Plac Górnośląski 21 NIP 821-155-35-91; tel. +48 666-555-202. Kontakt z Gościem odbywać się będzie w pierwszej kolejności drogą telefoniczną, drogą poczty elektronicznej, a w szczególnych wypadkach drogą pisemną, na numery i adresy wskazane w umowie, w szczególności: kontakt@4dapartamenty.pl lub telefonicznie pod numerem +48 666-555-202.

1.2. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów rozumianą jako oddanie do używania Gościowi lokalu wraz z wyposażeniem na krótkotrwały pobyt osób, do celów mieszkalnych, w szczególności wypoczynkowych lub turystycznych.

1.3. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu Apartamentu pomiędzy 4D Apartamenty a Gościem, na warunkach określonych w Regulaminie, Regulaminie pobytu oraz na warunkach szczególnych zawartych w korespondencji z Gościem. 4D Apartamenty może wymagać potwierdzenia zawarcia Umowy Najmu w formie pisemnej w chwili wydania Apartamentu.

1.4. Dokonując rezerwacji Gość obowiązkowo oświadcza, iż zapoznał się w powyższymi regulacjami. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

1.5 4D Apartamenty oświadcza, że na mocy umowy z właścicielami lokali mieszkalnych, zwanych dalej Apartamentem, jest uprawniony w ramach sprawowanego zarządu najmem do świadczenia usług czasowego udostępniania Apartamentu Klientom na krótkotrwałe pobyty wypoczynkowe lub turystyczne.

2. REZERWACJA I PŁATNOŚĆ.

2.1. Rezerwacji można dokonać w następujący sposób:

a. drogą poczty elektronicznej email na adres: kontakt@4dapartamenty.pl,

b. poprzez system rezerwacyjny znajdujący się na stronie www.4dapartamenty.pl,

c. telefonicznie pod numerem telefonu +48 666-555-202,

d. poprzez portale typu www.Booking.com, www.airbnb.com itp.

Proszę zwrócić uwagę, iż nasze apartamenty znajdują się pod różnymi adresami na terenie Sopotu, Gdańska, Gdyni. W celu uniknięcia nieporozumień, przed dokonaniem rezerwacji należy dokładnie sprawdzić, który apartament Państwa interesuje i w jakiej jest lokalizacji.

2.2. W każdym z wariantów, po dokonaniu rezerwacji, gość otrzymuje maila dotyczącego rezerwacji i jej warunki oraz zawierającego szczegóły dotyczące zameldowania. Cena musi zostać potwierdzona przez 4D Apartamenty telefonicznie bądź przy potwierdzeniu rezerwacji. Wszystkie ceny oferowane przez 4D Apartamenty zawierają obowiązujący w chwili dokonywania rezerwacji podatek VAT. Na życzenie Gościa 4D Apartamenty może wystawić fakturę.

2.3. Potwierdzenie rezerwacji następuje po wpłacie zadatku, w wysokości 30% równowartości ceny całego pobytu którego wysokość określona jest w emailu zgodnie z ofertą. Zadatek może być wpłacony kartą kredytową, poprzez płatności online, przelewy24 lub przelewem tradycyjnym.

2.4. Brak wpłaty zadatku o którym mowa w pkt 2.3 w wyznaczonym terminie oznacza rozwiązanie Umowy Najmu bez konieczności podejmowania jakiejkolwiek czynności ze strony 4D Apartamenty lub Gościa.

2.5. Gość zobowiązany jest zapłacić pozostałą kwotę za pobyt, w dniu przyjazdu, gotówką lub kartą, wraz z opłatą klimatyczną wynoszącą 4,40 zł od osoby za dobę. Opłata za pobyt może zostać uiszczona w walucie PLN lub EURO wedle życzenia Gościa. W przypadku skrócenia pobytu Gościowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby, jeżeli nie jest to spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie 4D Apartamenty.

2.6. W cenę pobytu wliczone są: pościel, ręczniki, internet bezprzewodowy, opłaty za media (woda, gaz, prąd, ogrzewanie). W cenę nie jest wliczona opłata za końcowe sprzątanie (chyba, że wykupiony pakiet stanowi inaczej) oraz parking (chyba, że dany apartament posiada własne miejsce parkingowe – patrz opis apartamentu).

2.7. 4D Apartamenty zastrzega sobie prawo do pobrania od Gościa, w dniu jego przyjazdu, kaucji zwrotnej w wysokości od 500 zł do 2000 zł, w zależności od apartamentu, o czym Gość będzie poinformowany przed potwierdzeniem rezerwacji. Kaucja może być pobrana w gotówce albo zabezpieczona danymi z karty kredytowej. Kaucja ma na celu zabezpieczenie roszczeń 4D Apartamenty w przypadku ewentualnych zniszczeń lub złamania poszczególnych punktów regulaminu. W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Zarządcy kaucja zwracana jest klientowi w całości w kwocie nominalnej w dniu wyjazdu w sposób, w jaki została pobrana.

2.8. Wszelkie zmiany w rezerwacji powinny być dokonywane drogą poczty elektronicznej email i wchodzą w życie po potwierdzeniu przez 4D Apartamenty. 4D Apartamenty zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach Umowy jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach Umowy Najmu Gościowi nie przysługuje zwrot zadatku.

3. ZAKWATEROWANIE.

3.1. Gość zobowiązany jest do powiadomienia 4D Apartamenty mailowo lub telefonicznie o godzinie przyjazdu do apartamentu najpóźniej na jeden dzień przed przyjazdem.

3.2. Doba hotelowa zaczyna się standardowo o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest późniejszy wyjazd do godz. 13.00, ale musi być on wcześniej potwierdzony przez 4D Apartamenty. Za zakwaterowanie w godzinach 21.00-24.00 Gość obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości 70 zł. Zakwaterowanie w późniejszych godzinach nocnych (po 24.00) możliwe jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu i za dodatkową opłatą – 100 zł.

3.3. 4D Apartamenty zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy i odmowy zakwaterowania osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a tym samym stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.

3.4. Apartamenty, w większości przypadków, nie posiadają prywatnych miejsc parkingowych. Samochód można pozostawić na publicznych parkingach przy ulicy (parkowanie płatne – wg parkometru; Weekendy i Święta są bezpłatne).

4. ZASADY POBYTU.

4.1. Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 07.00. Nieprzestrzeganie tego punktu grozi natychmiastowym rozwiązaniem umowy najmu bez wypowiedzenia i wezwaniem Policji w trudniejszych przypadkach pod rygorem odpowiedzialności karnej i karze grzywny przewiedzianej przepisami prawa. Informujemy, że zarówno Goście apartamentu, jak i mieszkańcy całego budynku są upoważnieni do zgłaszania wszelkich incydentów bezpośrednio do Zarządcy Apartamentu wyznaczonego przez 4D Apartamenty.

4.2. Apartament służy jedynie do pobytu osób w celach mieszkalnych. Zabronione jest w nim prowadzenie jakiejkolwiek działalności zawodowej lub gospodarczej, magazynowanie i skład rzeczy, organizowanie w nim imprez, sesji fotograficznych, itp. oraz spożywanie nadmiernej ilości alkoholu.

4.3. W apartamencie, jak i w całym budynku mieszkalnym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, świeczek lub innego źródła ognia pod rygorem uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 500 zł tytułem specjalistycznego czyszczenia Apartamentu.

4.4. W okresie trwania umowy najmu Gość zobowiązany jest utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz przestrzegać porządku domowego. Jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku. Za wszelkie uszkodzenia, w tym także wynikające z winy osób, za które odpowiada oraz osób odwiedzających, Gość zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty odpowiedniego odszkodowania.

4.5. Wszelkie zniszczenia bądź uszkodzenia, które Gość zastanie w apartamencie lub które zostaną wyrządzone w okresie pobytu w Apartamencie, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić pracownikowi 4D Apartamenty. Brak prawidłowego zgłoszenia może spowodować obciążenie Gościa kosztami naprawy niezależnie od przyczyn powstania szkody.

4.6. Gość zobowiązany jest każdorazowo zamykać drzwi wejściowe na zamek (w ilości odpowiadającej wydanym kluczom), zarówno podczas przebywania w Apartamencie, jak i podczas nieobecności, jak również o zamykanie okien przed jego opuszczeniem.

4.7. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zgubienia przekazanych Gościowi kluczy, Gość zostanie obciążony zryczałtowanym kosztem ich odtworzenia w kwocie 500 zł.

4.8. Gość apartamentu oprócz zakazu podnajmu oraz oddawania w użyczenie, nie może przekazywać go osobom trzecim, tj. przenosić uprawnień z zawartej umowy najmu na osoby trzecie. Jakiekolwiek osoby przebywające w apartamencie niezgłoszone do pobytu razem z Gościem w chwili zawarcia umowy najmu zobligowane są do jego opuszczenia do godziny 22.00.

4.9. W trakcie pobytu liczba osób nocujących w obiekcie nie może przekraczać liczby osób zadeklarowanej w momencie dokonywania rezerwacji. W razie naruszenia tego punktu 4D Apartamenty ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostałego okresu rezerwacji.

4.10. 4D Apartamenty nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest Apartament, jak i wokół niego; przerwaniem, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), immisjami (w szczególności hałasem) z nieruchomości sąsiednich.

4.11. W Apartamentach 4D Apartamenty nie akceptujemy zwierząt. W razie naruszenia tego punktu 4D Apartamenty ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostałego okresu rezerwacji i kaucji.

4.12. Wszystkie osoby przebywające w Apartamencie obowiązuje segregacja śmieci zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w Apartamencie. Za pozostawienie po wydaniu Apartamentu nieposegregowanych śmieci Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 100 zł.

4.13. Po zakończeniu pobytu Gość zobowiązany jest pozostawić Apartament w stanie w jakim został on mu wydany. Prosimy o podstawowe posprzątanie apartamentu, aneksu kuchennego i łazienki (sprzątnięcie aneksu kuchennego, pozmywanie naczyń, opróżnienie lodówki, zaścielenie łóżek i złożenie ręczników w jednym miejscu w łazience). Prosimy pamiętać o wyrzuceniu śmieci i zabraniu wszystkich Państwa przedmiotów. W przypadku naruszenia niniejszego punktu Regulaminu Gość zostanie obciążony dodatkowym kosztem sprzątania w wysokości 100 zł.

4.14. Gość zobowiązany jest opuścić, opróżnić z własnych rzeczy, wydać lokal oraz klucze do Apartamentu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest późniejszy wyjazd do godz. 13.00, po warunkiem wcześniejszego potwierdzenia przez 4D Apartamenty. Godzina wyjazdu i zwrotu kluczy powinna być ustalona z 4D Apartamenty na min. jeden dzień przed końcem pobytu. Rzeczy Gościa lub innych osób pozostawione po ww. terminie w Apartamencie nie traktuje się jako przyjętych przez 4D Apartamenty na przechowanie. W przypadku rozwiązania umowy przed terminem Gość ma obowiązek opuścić Apartament zgodnie z powyższymi zasadami w terminie 3 godzin od powiadomienia go o takim rozwiązaniu.

4.15. Za opuszczenie apartamentu bez wiedzy 4D Apartamenty  i pozostawienie kluczy w miejscu innym niż ustalono, Gość zapłaci dodatkową opłatę  w wysokości 500 zł., a w przypadku utraty z tego powodu przez 4D Apartamenty możliwości czasowego wynajmowana Apartamentu zostanie obciążony także stosownym odszkodowaniem.

4.16. W przypadku braku zwrotu Apartamentu w wyznaczonym terminie Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą za bezumowne używanie Apartamentu w wysokości 200% dziennego czynszu przewidzianego umową najmu, za każde rozpoczęte 24 h.

4.17. Wszelkie dodatkowe koszty i należności, nieuregulowane podczas zawarcia umowy i nierozliczone z preautoryzowanej kwoty na karcie kredytowej lub kaucji, Gość zobowiązany jest zapłacić w chwili wydania Apartamentu, a jeżeli podstawa do ich naliczenia ujawniła się po wydaniu - w terminie kolejnych 7 dni. Opłaty dodatkowe należą się także w przypadku przedwczesnego rozwiązania umowy najmu. 

5. REKLAMACJE

5.1. W razie zaistnienia nieprawidłowości Najemca ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje należy przesyłać pisemnie na adres siedziby 4D Apartamenty lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@4Dapartamenty.pl. 

5.2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 30 dni roboczych od jej otrzymania. O jej rozpatrzeniu Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony listem poleconym lub drogą elektroniczną, na odpowiedni adres wskazany w treści reklamacji.

5.3. 4D Apartamenty nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji. Dla dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, sądem właściwym dla siedziby 4D Apartamenty, jest Sąd Rejonowy w Gdyni, a pozwanym powinna być firma 4D Apartamenty Dariusz Dmowski z siedzibą w Gdyni. Konsumentowi przysługuje również prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Zarówno właściciel, jak i zarządca apartamentu zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu realizacji usługi w sposób sumienny i uczciwy.

6.2. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Apartamenty ma prawo zaproponowania Gościowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od 4D Apartamenty, nie będzie mogło być zagwarantowane oraz w braku możliwości postąpienia jak w zdaniu poprzednim zobowiązanie 4D Apartamenty wygasa, a wszelkie koszty poniesione przez Gościa zostaną zwrócone.

6.3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

6.4. W związku z procedurą rejestracji i zakupu usług hotelowych świadczonych przez 4D Apartamenty, wypełniając formularze znajdujące się naszej stronie internetowej, dobrowolnie udostępniają Państwo informacje dotyczące imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru karty kredytowej i wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą. Pragniemy Państwa zapewnić, że dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez administratora danych w celu świadczenia usług, badania Państwa zadowolenia, przedstawiania nowych ofert i promocji oraz, że nie będą one udostępniane, sprzedawane ani wydzierżawiane innym podmiotom. Wszelkie zgromadzone dane osobowe są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania polskiego prawa. Wprowadziliśmy i stosujemy odpowiednie procedury zabezpieczające i ograniczające dostęp i możliwość wykorzystania Państwa danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

6.5. Gość ma prawo pełnego wglądu, poprawiania, uzyskania w każdym czasie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, a także ich usunięcia z bazy danych poprzez bezpośredni kontakt z 4D Apartamenty na adres email : kontakt@4dapartamenty.pl.

6.6. Do realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy właściwe jest prawo polskie. W razie powstania sporu rozstrzygnięty on zostanie przez sąd właściwy dla siedziby 4D Apartamenty.

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

7.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest 4D Apartamenty Dariusz Dmowski z siedzibą w Gdyni, Plan Górnośląski 21, 81-509 Gdynia (dalej Administrator). W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu kontakt@4dapartamenty.pllub pod numerem +48 666-555-202.

7.2 Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

  1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji,
  2. w przypadku dodatkowo wyrażonej zgody – także w celu przesyłania Państwu treści marketingowych, zawierających w szczególności informacje o informacje o promocjach, usługach, konkursach, eventach a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z wysyłaniem tych treści.

7.3 Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

  1. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji oraz na realizacji działań marketingowych ( 6 ust. 1 lit. f RODO).

7.4. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres korzystania przez Państwa z tych usług. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail będą przechowywane jeszcze przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług.

7.5. Jeśli zażądają Państwo zaprzestania wysyłania treści marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od otrzymania tego żądania. Wówczas Państwa dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą wysyłką.

7.6. Przysługuje Państwu prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

7.8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.